Opći tehnički uvjeti Stabilizer-a

OPIS

„Stabilizer“ završni sloj je mješavina lomljenog kamenog agregata frakcije 0-8 mm i organsko-mineralnog veziva. Vezivo je 100% prirodnog podrijetla (bez aditiva ili komponenti kemijskog podrijetla).

„Stabilizer“ završni sloj stvara se miješanjem sastojaka u slijedećem omjeru: 1 tona agregata homogeno pomiješana se 6 kg veziva. Miješanje se izvodi mehanički u betonari, uz dodatak 40-60 litara vode na tonu agregata, ovisno o prethodnoj vlažnosti kamenog materijala.

Vezivno sredstvo Stabilizer mora se dodavati postepeno prilikom mješanja sa kamenom granulacijom u mješalici u protivnom mješanje nije homogeno. Kontrola vlažnosti pomiješanog materijala vrši se tako da materijal stisnemo u šaku, ako ostane u stanju plastičnosti dodana količina vode je dovoljna. Materijal je preporučeno ugraditi po isporuci.

Kameni agregat u pravilu se doprema iz kamenoloma najbližeg mjestu ugradnje. Sastav agregata 0-8 mm mora odgovarati propisanoj granulometrijskoj krivulji te istu treba potkrijepiti dokazom tvrtke ovlaštene za kontrolu istog, kako bi karakteristike vodopropusnosti i nosivosti materijala bile održane. U slučaju strmijih i dužih nagiba potrebno je ovisno o situaciji predvidjeti poprečnu ili uzdužnu odvodnju. Ne preporučuje se apliciranje Stablizera na nagibima većim od 10%, iznimno uz pregled dokumentacije i koordinacija sa tehničkom službom.

Sve površine nosivog i završnog Stabilizer sloja moraju biti ugrađene s padom u skladu s normom za vezane vodopropusne površine. Ugrađene površine ne smiju zadržavati vodu, niti dopustiti pojavu stajaće vode. Potrebno je pozornost na okolne površine, kako iste ne bi dovodile oborinsku vodu na Stabilizer površinu. Površine Stabilizera na kojima stoji oborinska voda imaju smanjenu funkcionalnost. Kapanje oborina (npr. sa žljebova) ostavlja trag na Stabilizer podlozi. Stoga se preporučuje odvojiti Stabilizer od objekata cca 20-30cm.

Prije ugradnje potrebno je Naručitelju dostaviti uzorak materijala ( kamenog agregata ), te nakon što isti bude odobren od predstavnika naručitelja moguće je pristupiti ugradnji. Završni sloj ne smije se izvoditi po kiši i pri temperaturama nižim od 5ºC. Nakon ugradnje Stabilizera poželjno je da po površini ne pada kiša posebice pljusak barem 3 dana. Za sušenje materijala potrebno je uračunati minimalno 5-15 dana ovisno o atmosferskim prilikama.

Debljina slojeva ovisno o namjeni

Pješačke i biciklističke staze: nosivi sloj min. 20 cm, završni sloj Stabilizera 5-6 cm

Vozne površine: nosivi sloj min. 30 cm, završni sloj Stabilizera 5-6 cm

Nosivost

80-100 MN/m²

Boja

U pravilu se agregat dobavlja lokalno, što ujedno definira boju završnog „Stabilizer“ sloja. Stabilizer je bezbojan materijal boju završnog sloja određuje boja agregata.

Rubnjaci

Preporuča se ugradnja rubnjaka na površinama sa Stabilizerom da bi se spriječila erozija i miješanje s materijalom susjedne površine. Izvedba rubnjaka je u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG) i ovim OTU. Rubljanci mogu biti: betonski, kameni, čelični, aluminijski i sl.

Posteljica

Ovaj rad obuhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG) i ovim OTU. Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 3 cm. Poprečni i uzdužni nagibi posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno. Visina izrađene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izrađene posteljice mora biti takva da pri mjerenju letvom dužine 4m u bilo kojem smjeru odstupanje ne smije biti veće od 3cm u kohezivnom materijalu. Ispitivanje ravnosti kao i poprečnog pada posteljice obavlja se na svakih 100 m. Tek po odobrenju visinskog položaja posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti.

Nosivi sloj

Granulometrijska se krivulja zrnatog kamenog materijala za ovaj sloj mora nalaziti unutar granica danih u tablici S_03. Izvođaču ili proizvođaču se na temelju provedene kontrole kakvoće u ovlaštenom laboratoriju izdaje izvješće o pogodnosti zrnatog kamenog materijala za izradu nosivog sloja bez veziva. Izvješće o pogodnosti materijala potvrđuje mogućnost proizvođača da od sirovine, s postrojenjem koje posjeduje, proizvede pogodan materijal za izradu nosivog sloja. Takvo izvješće također potvrđuje da već proizvedena određena količina materijala odgovara zahtjevima kakvoće. Dođe li do bitne promjene granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od graničnog područja ili lokacije nalazišta, naručitelj izvješća mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvoći novog materijala.

Nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala kao dio kolničke konstrukcije ugrađuje se, u pravilu, između posteljice i vezanog nosivog sloja (Stabilizer). Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala može se raditi kada nadzorni inženjer gradilišta preuzme posteljicu te odobri početak rada. Nadzorni inženjer gradilišta provjerava: ravnost, projektiranje nagiba, pravilno izvedenu odvodnju, položaj i tražene uvjete kakvoće. Izvođač je dužan održavati posteljicu u stanju u kakvom je bila u vrijeme preuzimanja od nadzornog inženjera gradilišta. Svakako prije početka ugrađivanja završnog sloja Stabilizera potrebno je izvršiti mjerenje zbijenosti podloge. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do oštećenja posteljice, izvođač ju je dužan ponovno dovesti u stanje koje odgovara traženim zahtjevima i o tome podnijeti dokaze nadzornom inženjeru gradilišta.

Nosivi se sloj ne smije ugrađivati na smrznutu podlogu, kao niti od smrznutog materijala. Također, poslije obilnije kiše i otapanja snijega treba pričekati sa zbijanjem dok se suvišna voda ne ocijedi iz materijala. Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala može se na uređenoj posteljici raditi navoženjem zrnatog kamenog materijala i razastiranjem pomoću „grejdera“, te zbijanjem i razastiranjem zrnatog kamenog materijala pomoću razastirača (finišera) i zbijanjem. U oba slučaja određena se količina materijala razastire s takvim nadvišenjem da se nakon zbijanja dobije sloj projektirane debljine, što se određuje na pokusnoj dionici. Zbijanje počinje nakon završenog planiranja i profiliranja.

Zbijanje se obavlja vibracijskim strojevima: vibropločama, kompaktorima, vibrovaljcima ili valjcima s gumenim kotačima, kombiniranim valjcima s gumenim i metalnim kotačima, posebno ili u kombinaciji. Zbijanje treba obavljati pažljivo, nakon razastiranja materijala, preko cijele površine sloja. Valjci i/ili uređaji za nabijanje moraju se kretati stalnom brzinom od 2,5 km/h do 4 km/h. Posebnu pozornost treba posvetiti dobroj zbijenosti sloja. Površina sloja mora biti dobro zatvorena, jednoliko – mozaičkog izgleda. Sva mjesta koja možda nisu dostupna strojevima za zbijanje treba zbiti drugim sredstvima i načinima u skladu sa zahtjevima. Takva mjesta kao i načine rada odobrava nadzorni inženjer gradilišta, a na prijedlog izvođača. Svi zahtjevi za ugrađeni sloj moraju biti zadovoljeni prije polaganja idućeg sloja. Zbijanje sloja mora se ponoviti, ako je u razdoblju između ugradnje nosivog sloja i slijedećeg sloja kolničke konstrukcije došlo do smrzavanja, jačih oborina, oštećenja zbog gradilišnog prometa ili naknadnih radova na postojećem sloju.

Za donji, nosivi sloj koristiti kameni drobljenac od lokalnog kamena, granulacije 0-32 mm (S_03). Reciklirani materijali nisu primjenjivi. Nosivi sloj je potrebno dobro isplanirati. Dopuštena tolerancija iznosi +/- 2 cm. Izvodi se u sloju debljine 20, odnosno 30cm (ovisno o namjeni) u zbijenom stanju, ovisno o tome da li površina hodna ili vozna. Nosivi sloj mora biti dobro zbijen i vodopropustan.Ravnost površine mjeri se kao odstupanje površine sloja od letve duljine 4 m. Odstupanje od letve smije biti najviše 20 mm.

Ukoliko je nosivi sloj grub ili neravnomjeran potrebno je ugraditi nivelirajući sloj, koji mora biti kapilarno propustan, te nosiv, vodopropustan i zbijen. Za nivelirajući sloj koriste se granulati 2-4 mm. Tolerancija za ugrađeni materijal iznosi +/- 1 cm. Ugrađuje se u sloju debljine 3-5 cm.

Završni sloj – Stabilizer

Granulometrijska se krivulja zrnatog kamenog materijala za ovaj sloj mora nalaziti unutar granica danih u tablici S_02. Izvođaču ili proizvođaču se na temelju provedene kontrole kakvoće u ovlaštenom laboratoriju izdaje izvješće o pogodnosti zrnatog kamenog materijala za izradu nosivog sloja bez veziva. Izvješće o pogodnosti materijala potvrđuje mogućnost proizvođača da od sirovine, s postrojenjem koje posjeduje, proizvede pogodan materijal za izradu završnog sloja. Takvo izvješće također potvrđuje da već proizvedena određena količina materijala odgovara zahtjevima kakvoće. Dođe li do bitne promjene granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od graničnog područja ili lokacije nalazišta, naručitelj izvještaja mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvoći novog materijala.

Završni sloj od zrnatog kamenog materijala može se raditi kada nadzorni inženjer gradilišta preuzme nosivi sloj, te pismeno odobri početak rada. Nadzorni inženjer gradilišta provjerava: ravnost, projektiranje nagiba, pravilno izvedenu odvodnju, položaj i tražene uvjete kakvoće. Izvođač je dužan održavati nosivi sloj u stanju u kakvom je bio u vrijeme preuzimanja od nadzornog inženjera gradilišta. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do oštećenja nosivog sloja, izvođač ju je dužan ponovno dovesti u stanje koje odgovara traženim zahtjevima i o tome podnijeti dokaze nadzornom inženjeru gradilišta. Završni se sloj ne smije ugrađivati na smrznutu podlogu, kao niti od smrznutog materijala. Završni sloj od zrnatog kamenog materijala može se na uređenom nosivom sloju raditi navoženjem organsko-mineralne mješavine i zrnatog kamenog materijala (Stabilizer) i razastiranjem pomoću finišera ili ručno.

U oba slučaja određena se količina materijala razastire s takvim nadvišenjem da se nakon zbijanja dobije sloj projektirane debljine. Zbijanje počinje nakon završenog planiranja i profiliranja.

Nakon profiliranja (ovisno o vanjskoj temperaturi i vremenskim uvjetima), potrebno je obaviti zbijanje. Zbijanje se obavlja valjkom bez vibracije, a mase između 1000-2000 kg. Zbijanje treba obavljati pažljivo, nakon razastiranja materijala, preko cijele površine sloja. Valjci i/ili uređaji za nabijanje moraju se kretati stalnom brzinom od 2,5 km/h do 4 km/h.

Nakon zbijanja površina se obavezno mora natopiti sa vodom kako bi se navlažili svi dijelovi završnog sloja po kompletnoj debljini istog (dok se ne počnu stvarati lokve). Natapanje se vrši finim laganim raspršivanjem kako ne bi došlo do ispiranja ili trganja završnog sloja.

Ravnost površine mjeri se kao odstupanje površine sloja od letve duljine 4 m. Sva mjesta koja možda nisu dostupna strojevima za zbijanje treba zbiti drugim sredstvima i načinima u skladu sa zahtjevima. Takva mjesta kao i načine rada odobrava nadzorni inženjer gradilišta, a na prijedlog izvođača.

Podijelite sa svojim prijateljima:

Saznajte više:

o stabilizer-u
night glow
katalozi
reference